Důležitá pravidla a informace pro rodiče

Vážení rodiče, děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali přihlášením vašeho dítěte do našich kroužků.

Přihlášení do kroužku

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku, pokud lektor nebo společnost Kroužky obdrží od rodičů vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku a má uhrazené kroužkovné. Dítě lze na kroužek přihlásit pomocí elektronické přihlášky na našich webových stránkách www.krouzky.cz. Po vyplnění on-line přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku, včetně přihlášky vygenerované dle údajů, které do systému zadal.  Tuto přihlášku je třeba vytisknout, opatřit podpisem rodiče (zákonného zástupce) a následně předat na první lekci lektorovi. V případě, že takto vyplněná a podepsaná přihláška nebude včas lektorovi předána, nemusí být dítě na lekci kroužku lektorem vpuštěno, a to i přesto, že je kroužek zaplacen. Přihlášku lze také obdržet v tištěné verzi od lektora kroužku, nebo na našem webu.

Vyplněnou přihlášku předejte lektorovi na nejbližší lekci, zašlete na mail či adresu té pobočky společnosti Kroužky, která kroužek přihlášeného dítěte organizuje. Adresu jednotlivých poboček naleznete v odkazu "kontakt" v horní části webové stránky. V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1.pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2.pololetí. Výjimkou jsou sezónní kroužky jako např. IN-LINE.

Pokud nebude dítě ve 2.pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte písemně na mail pobočky, která příslušný kroužek organizuje.

Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě! A proto:

  1. Všichni naši lektoři procházejí přijímacím řízením, včetně psychotestu, doložení ověřených referencí a trestní bezúhonnosti.
  2. vaše dítě si vyzvednou od paní učitelky, odvedou do učebny nebo tělocvičny a po skončení kroužku opět vrátí paní učitelce do třídy, do školní družiny nebo vám rodičům.
  3. všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi, a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami.
  4. společnost Kroužky je řádně pojištěna.

Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku pouze pokud je zdrávo, prozatím absolvovalo všechna povinná očkování, a že dítěti nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, neprodleně informujte lektora a nezapomeňte to uvést i do přihlášky.

Cena kroužku

Cena většiny našich kroužků je 700 Kč za 15 lekcí (naše pololetí).  Pokud ve škole platíme nájemné, je připočítáno k základní výši kroužkovného. Proto se může cena kroužků lišit na jednotlivých školách. V ceně některých uměleckých, rukodělných, edukativních a pohybových kroužků je započtena částka na materiál, energie na vypalování, speciální pomůcky, metodické deníky či listy apod. Konkrétní částku, o kterou je kroužek navyšován a co je v ceně kroužku, naleznete na našich webových stránkách u konkrétního kroužku. Dětem doporučujeme mít na kroužky vhodné oblečení – doporučení naleznete u každého kroužku na našich webových stránkách.

 

Platba kroužku – úhrada kroužkovného

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné ve dvou splátkách (1 splátka = 15 nebo 30 lekcí).

Platbu je třeba uhradit hned poté, co na mail, složenkou či jiným způsobem rodič dostane pokyny k platbě. První splátka musí být uhrazena nejpozději do 15. října toho roku, v němž byl kroužek zahájen. 2. splátka potom musí být uhrazena nejpozději do 15. února roku následujícího. Kroužkovné se platí na každé škole jinou formou, záleží na dohodě mezi spol. Kroužky a vedením školy. Pokud není kroužkovné v těchto termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li s lektorem nebo spol. Kroužky písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor ani spol. Kroužky za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost. 

V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím mailu, sms zprávou či písemnou upomínkou. Pokud ani poté nebude kroužkovné uhrazeno, bude případ předán k vymáhání advokátní kanceláři, náklady s tímto vymáháním spojené + administrativní poplatek vyčíslen na 110 Kč spojený s upomínkami, bude povinen uhradit rodič.  

Jestliže dítě navštíví min. 5 lekcí, nemá stále zaplaceno, a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost požadovat úhradu kroužku v plné výši + administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 110 Kč (např. 700 Kč kroužkovné + 110 Kč admin.náklady). 

Jestliže dítě navštíví 2-4 lekce, nemá stále zaplaceno, nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost požadovat úhradu kroužkovného za počet odchozených lekcí + administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 110 Kč (např. 130 Kč kroužkovné +110 Kč admin.náklady). 

Peníze nevracíme, převádíme do dalšího platebního období nebo na jiný kroužek, vice viz bod Převedení kroužkovného.

V případě absence dítěte na kroužkové hodině (méně jak 5x za sebou), společnost Kroužky neposkytuje žádnou finanční, či jinou kompenzaci.

- v případě platby kroužkovného převodem – rodič obdrží na svou e-mailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě vždy uvádějte správný VS.

V případě platby kroužkovného hotově – rodič obdrží na svou e-mailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, informaci komu se kroužkovné ve škole platí – pověřené osobě.

- v případě platby kroužkovného převodem – rodič obdrží na svou e-mailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě vždy uvádějte správný VS.

V případě platby kroužkovného hotově – peníze vybírá pověření osoba (paní ředitelka, hospodářka, paní učitelka). Informace o placení rodič obdrží na svou e-mailovou adresu, kterou uvede na přihlášku.

Řád upomínek

I. dítě chodí na kroužek a nemá ve lhůtě 15. 10., 15. 2. zaplaceno:

a) odeslání upomínky mailem, sms zprávou či písemnou upomínkou na adresu zákonného zástupce k úhradě kroužkovného, úhrada musí proběhnou nejpozději do 5 prac. dnů od obdržení upomínky

b) předání věci AK k vyřízení, která bude v zastoupení kroužků pohledávku vymáhat, kroužkovné bude již navýšeno o administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 110 Kč

II. dítě nemá ve lhůtě 15. 10., 15. 2. zaplaceno, na kroužek již nechodí, odchozeno 2-4 lekcí:

a) odeslání upomínky mailem, sms zprávou či písemnou upomínkou na adresu zák. zástp. k úhradě poměrné části kroužkovného (2-4lekce), kroužkovné za počet odchozených lekcí (2-4) bude navýšeno o administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 110 Kč, úhrada musí proběhnou nejpozději do 5 prac. dnů od obdržení upomínky

b) předání věci AK k vyřízení, která bude v zastoupení kroužků pohledávku vymáhat

III. dítě nemá ve lhůtě 30. 10., 28. 2. zaplaceno, na kroužek již nechodí, odchozeno 5 lekcí:

a) odeslání upomínky mailem, sms zprávou či písemnou upomínkou na adresu zák. zástupci k úhradě celého kroužkovného, které bude navýšeno o administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 110 Kč, úhrada musí proběhnou nejpozději do 5 prac. dnů od obdržení upomínky

b)předání věci AK k vyřízení, která bude v zastoupení Kroužků pohledávku vymáhat.

Výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 

Co s sebou na kroužek

V nabídce našich kroužků, naleznete u každého oboru kroužku informaci o tom, co mají mít děti s sebou na kroužek, včetně možnosti zakoupení potřebného vybavení v našem e-shopu.

Pomůcky

K většině našich kroužků si můžete objednat pomůcky v našem e-shopu. Způsob platby naleznete na našem e-shopu, kde si také můžete vybrat způsob dodání. Některé pobočky umožňují i jiné způsoby platby a dodání, než je uvedeno na našem e-shopu.

Kdy nebude dítě vzato na kroužek

  • pokud nebude do stanoveného data uhrazeno kroužkovné (v hotovosti nebo převodem), zašleme rodičům upomínku na mail nebo telefon, který uvedl v přihlášce. Na základě této upomínky je rodič povinen na další lekci dodat doklad o provedené platbě (může i e-mailem na adresu pobočky, která kroužek organizuje). Pokud se tak nestane, nebude dítě vzato na lekci a lektor ani společnost Kroužky za dítě nepřebírá zodpovědnost
  • neobdrží-li lektor od dítěte či rodiče řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku (přestože by měl již kroužkovné uhrazené)
  • nebude-li dítě vhodně oblečeno na daný kroužek (sportovní oblečení + obuv do tělocvičny)

Ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno ve ŠD, pokud do ní dochází. Pokud ne, bude posláno domů, zůstane ve třídě MŠ a lektor ani společnost Kroužky za dítě nepřebírá zodpovědnost.

Převedení kroužkovného

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek peníze nevracíme. Platbu převádíme do dalšího platebního období nebo na jiný kroužek v případě, že je vaše dítě na kroužku nepřítomno z důvodu nemoci více než 5x za sebou. V této situaci vám poměrnou část kroužkovného sníženou o administrativní náklady převedeme do následujícího platebního období na základě vaší žádost a lékařského potvrzení zaslaného na adresu pobočky, která zájmové kroužky organizuje.

Počet lekcí

Za celý školní rok odučíme 30 lekcí (pokud je kroužek 2x týdně, tak 60), kroužky končí závěrečnou 30. lekcí (60. lekcí) a předáním vysvědčení, což většinou vychází na přelom května a června. Naše pololetí = 15 lekcí, se nijak neztotožňuje s pololetím školy, končí po odučení 15. lekce.

Níže naleznete rozpis přesných termínů, kdy budou kroužky v jednotlivých dnech probíhat. V případě odpadnutí lekce se ukončení kroužku posouvá o týden dále - rozpis přesných termínů

Zrušení kroužku, vrácení peněz, první lekce

Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů společnosti Kroužky, je rodičům na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek, číslo účtu), která je zaslána e-mailem či na adresu pobočka, která zájmové vzdělávání organizuje, navrácená poměrná část peněz za neodchozené lekce.

Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci nenavštěvovat, je rodičům vrácena celá platba na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek, číslo účtu) doručené do pěti dnů od konání první lekce, e-maile či na adresu pobočky, která zájmové vzdělávání organizuje

Evidence lekcí

Lektoři vedou Knihu dokumentace kroužků s docházkou a zápisem z každého kroužku, do které můžete kdykoliv nahlédnout. Nebo si počet a náplň jednotlivých lekcí můžete sledovat po zadání vašeho mailu a variabilního symbolu do našeho systému – vstup vám zašleme na email na začátku kroužku, případně si o něj můžete požádat na emailové adrese pobočky, která zájmové vzdělávání organizuje.

Odpadlá lekce

V případě absence lektora uděláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechny lekce za celý školní rok. O náhradním termínu kroužku či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím zaslaného e-mailu, SMS zprávou (od společnosti Kroužky, nebo od lektora) nebo dopisem, který lektor předá dětem.

Kontrola kroužků

V mateřské škole vás budeme o obsahu každého kroužku informovat na nástěnce na našich „kroužkovaných“ papírech, pozvánkou, informačním letákem či e-mailem. V základní škole vás o průběžném dění v kroužcích, chystaných vystoupeních a soutěžích budeme informovat pozvánkou, informačním letákem či e-mailem. Lektoři vedou Knihu dokumentace kroužků s docházkou a zápisem z každého kroužku, do které můžete kdykoliv nahlédnout.. Nebo si počet a náplň jednotlivých lekcí můžete sledovat po zadání vašeho mailu a variabilního symbolu do našeho systému – vstup vám zašleme na email na začátku kroužku.

Kroužky navštěvují naši inspektoři a nebo metodici. Cílem je neustále výuku kroužků zlepšovat.
Na našich kroužcích jsou rodiče kdykoli vítáni, jen prosíme, svou přítomností nenarušujte průběh kroužku a respektujte přání našich lektorů, pokud vás pozvou jen na ukázkovou hodinu

Naše společné lekce

Některé naše pobočky pravidelně organizují různé společné akce

Florbalový turnaj - dvakrát ročně pořádáme florbalový turnaj (prosinec, březen), vy i děti budete o této akci informováni prostřednictvím letáku, který dítě obdrží s časovým předstihem na kroužku. Nebo vám bude zaslán informativní mail. Pokud máte zájem, aby se vaše dítě našeho turnaje zúčastnilo, prosíme, o vyplnění přihlášky a předání lektorovi/ce společně i se startovným. Bez včasně odevzdané přihlášky a peněz, nebude dítě na turnaj přihlášeno a vzato.

Kroužkovaná podívaná - dvakrát ročně pořádáme kroužkovanou podívanou (prosinec, květen), vy i děti budete o této akci informováni prostřednictvím pozvánky, kterou dítě obdrží s časovým předstihem na kroužku. Nebo vám bude zaslán informativní mail. Pokud máte zájem, aby se vaše dítě této akce zúčastnilo, prosíme o vyplnění přihlášky a předání lektorovi/ce. Bez včasně odevzdané přihlášky, nebude dítě na akci přihlášeno a vzato.

Taneční soutěž – na jaře pořádáme taneční soutěž, která je určena pro kolektiv – týmy, jednotlivce či dua, pro děti ze ZŠ i MŠ. Vy i děti budete o této akci informováni prostřednictvím pozvánky, který dítě obdrží s časovým předstihem na kroužku. Nebo vám bude zaslán informativní mail. Pokud máte zájem, aby se vaše dítě naší soutěže zúčastnilo, prosíme o vyplnění přihlášky a předání lektorovi/ce společně i se startovným. Bez včasně odevzdané přihlášky a peněz, nebude dítě na soutěž přihlášeno a vzato.

Spolupráce

Kdykoliv nám zavolejte dotaz nebo přání, budeme vám také vděčni za jakékoliv negativní či pozitivní upozornění. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti vás a vašich dětí.

Zpracování osobních údajů

Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobními údaji se mají na mysli údaje požadované na „Přihlášce“, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků společností Kroužky vůči rodičům, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely společnosti Kroužky (tj. především pro účely zasílání zpráv lektorů rodičům o činnosti dítěte na kroužku, zasílání informací rodičům o akcích pořádaných kroužky, o potřebných pomůckách na kroužky). Kroužky neposkytnou shromážděné osobní údaje bez souhlasu rodiče třetí osobě. Osobní údaje klientů budou  uchovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, nejdéle však do měsíce listopadu následujícího kalendářního roku, po roce, kdy byla přihláška podána, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Rodič se tímto zavazuje poskytnout společnosti Kroužky pravdivé osobní údaje o svém dítěti přihlášeném do kroužku. V případě změny v těchto osobních údajích v době, kdy dítě navštěvuje kroužek, se rodič tímto zavazuje tyto změny oznámit bez zbytečného odkladu společnosti Kroužky (oznámení změny v osobních údajích klienta lze učinit i prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané společnosti Kroužky).

Školská zařízení

V případě, že zájmové vzdělávání organizuje v některém regionu školské zařízení, je nedílnou součástí tohoto dokumentu Vnitřní a Organizační řád příslušného zařízení.

Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím společností Kroužky pro její propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky krouzky.cz, použití v jejich reklamních, či výukových materiálech.

Pozdní - dodatečné přihlášení

Pozdní přihlášení do kroužku – dítě / rodič musí předat lektorovi nebo společnosti Kroužky vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku. Přihlášku obdržíte od lektora, nebo na našich stránkách. Vyplněnou přihlášku můžete předat lektorovi, zaslat nám na e-mail na adresu té pobočky, která zájmové kroužky organizuje (adresy naleznete na hlavní stránce webu). Kancelář či lektor poté předá informace o způsobu a výši úhrady kroužkovného. Cena kroužkovného při dodatečném přihlášení se ponižuje od 4. lekce (při zameškání 1. - 3. lekce kroužkovné zůstává v plné výši).

Děkujeme, že jste tyto důležité informace dočetli až sem a na vaše dítě se v kroužku už moc těšíme :o)

Vaše Kroužky

Copyright © Kroužky
Všechna práva vyhrazena.